Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2016

7100 21f4 500
3109 08f6 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viapsychoviolet psychoviolet
9441 899c
Reposted fromsercowisko sercowisko viaiblameyou iblameyou
9957 aba3
Reposted fromJune-fifth June-fifth viarudaizia rudaizia

February 03 2016

Claude Monet 1923
Reposted fromvaporous vaporous viamaua maua
5276 5999 500
Reposted fromdevs devs viamaua maua
decyzja należy do Ciebie, edycja Kraków
Reposted fromtfu tfu viaciarka ciarka
7033 c815 500
7054 be1f

June 25 2015


Closer (2004)
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaolalaa olalaa
5277 f848 500

Big eyes.   /   Wielkie oczy.   (2014)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viadukander dukander
Jesteś napadem szaleństwa chwilowym
Co zdarza się w jednej z tych sekund przed snem
Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrym 
Migotem zastawek powieką co drży

Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów
Co wwierca się w umysł głęboko
Krwią, co wzburzona z impetem uderza
Potwornym w mej żyły falochron 
— Hey
Reposted frompastelina pastelina vialaverevind laverevind

June 07 2015

June 01 2015

8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaanorexianervosa anorexianervosa
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka

May 27 2015

Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— W. Bartoszewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl